Skip to main content

Transparency report 2022

Below is Umoe's statement according to the Norwegian Transparency Act, approved by the Board of Directors.  The statement is in Norwegian. For an English version, please contact: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om Umoe

Umoe er et familieeid, industrielt investeringsselskap som gjør investeringer i selskaper i forskjellige industrier. Selskapet har et langsiktig perspektiv for sine investeringer, og utvikler selskaper gjennom aktivt eierskap. Selskapet har kontor på Lysaker, og morselskapet Umoe AS har fem ansatte.

Klimaendringen er den største utfordring menneskeheten står overfor. Den er en trussel, men de store endringene i samfunnet som må komme er en stor mulighet for Umoe.

Bærekraft er derfor grunnleggende for Umoe sin strategi og virke. Våre verdier er å være samarbeidsorienterte, langsiktige, handlekraftige og ansvarlige. Et verktøy for å sikre dette er våre etiske retningslinjer. De bidrar til å sikre god etisk praksis, og definerer felles standarder for alle ansatte, medarbeidere og tillitsvalgte på tvers av Umoes selskaper. Vi stiller krav til våre leverandører og deres underleverandører, og følger dette aktivt opp i alle våre selskap.

Investeringsporteføljen består av fire selskap hvor Umoe kontrollerer mer enn 2/3 av aksjene, to selskap (næringsmiddelprodusenten Jordanes og solenergiselskapet Ocean Sun) hvor Umoe har en eierandel på ca. 10% men like fullt er representert i styret, en rekke mindre eiendommer i Norge, samt noen mindre eierposter hvor Umoe ikke har styreplass og dermed svært begrenset innflytelse.

De fire hovedselskapene hvor Umoe utøver reell kontroll er:

  • Umoe Bioenergy (UBE). UBE er et brasiliansk selskap som produserer bioetanol basert på sukkerrør. Selskapet holder til utenfor byen Presidente Prudente i delstaten Sao Paulo i Brasil
  • Umoe Advanced Composites (UAC). UAC er et norsk selskap som produserer containere for transport og distribusjon av energigasser (som f.eks. hydrogen eller biogass). Selskapet har hovedkontor i Kristiansand. UAC har nylig også etablert et joint venture i Kina.
  • Umoe Mandal (UM). UM er et norsk selskap som bygger og oppgraderer marinefartøy, komposittstrukturer for ulike lands mariner, og hurtiggående fartøy for bl.a. offshore vind-industrien.
  • Umoe Industries (UI). UI er et norsk selskap som bygger og reparerer ulike stålstrukturer til bl.a. prosessindustrien. Selskapet har hovedkontor på Karmøy.

Redegjørelsens dekningsomfang

Selskapene UAC, UM og UI er alle norske og omfattet av åpenhetsloven. For de norske selskapene viser vi til selskapenes egne redegjørelser på deres respektive hjemmesider (www.uac.no; www.um.no; www.umoeindustries.com).

UBE er som brasiliansk selskap ikke dekket av åpenhetsloven, og har ingen egen redegjørelsesplikt. Men UBE dekkes gjennom Umoes eierskap, og vi vil konsentrere resten av redegjørelsen om UBE. Hovedkontoret i Norge er oversiktlig med fem ansatte og all aktivitet i Norge. Vi vurderer derfor risikoen knyttet til selve hovedkontoret som ubetydelig.

Om UBE

UBE er et heleid datterselskap av Umoe. UBE produserer årlig omtrent 210 millioner liter etanol, basert på innhøsting av ca. 2.5 millioner tonn sukkerrør fra et areal på ca. 40 000 hektar.

Virksomheten er arbeidsintensiv, og sysselsetter ca. 1000 årsverk knyttet til planting, sprøyting/gjødsling o.l., og innhøsting (jordbruksarbeid), i tillegg til ca. 500 årsverk knyttet til selve etanolproduksjonen, inklusive vedlikehold av en relativt stor flåte jordbruksmaskiner.

Vi oppfatter at UBEs ledelse har svært god kontroll over virksomheten, både hva gjelder underleverandører og egne ansatte. Der risikoen i denne bransjen mer generelt er størst, er for jordbruksarbeiderne. Dette er et fysisk krevende arbeid, som i tillegg delvis gjennomføres av underleverandører.

Som eier er vår vurdering at UBE har svært god kontroll på alle underleverandører, og selskapet har to fulltidsansatte som utelukkende jobber med kontroll og oppfølging av underleverandørene.

Kontrollen består bl.a. i at alle leverandører må godkjennes gjennom en elektronisk portal, hvor de må laste opp omfattende dokumentasjon på at de opererer i henhold til brasiliansk lovgivning med tanke på skatt, arbeidsrelasjoner, sikkerhets-/personlig verneutstyr, og på alle måter opererer innenfor lovverket.

Deretter må leverandørene månedlig laste opp dokumentasjon på at de har utbetalt lønninger til sine ansatte i samme portal, herunder dokumentasjon som er signert av de ansatte hvor de bekrefter at de har mottatt lønn.

Risikoen for at de ansatte ikke mottar korrekt lønn er derfor svært liten, og som tilleggssikkerhet mot at underleverandører ikke betaler sine ansatte, «stikker av», og lar UBE rydde opp, holder UBE konsekvent 5% av kontraktsbeløpet tilbake for å sikre at man har tilstrekkelige midler til å betale underleverandørens ansatte, skulle dette bli nødvendig. Dette skjedde bl.a. i 2022, hvor det i portalen ble avdekket at en leverandør ikke hadde betalt sine ansatte som man skulle. UBE holdt da tilbake beløpet som skulle gått til leverandøren, og brukte i stedet pengene til å betale lønn til leverandørens ansatte som derved fikk den lønnen de skulle ha.

UBE har også rutiner for å kontrollere alle underleverandørers HMS-forhold. Dette innebærer hyppige kontroller ute på åkrene, revisjoner o.l. for å påse at nødvendig sikkerhetsutstyr brukes.

Totalt sett vurderer Umoe derfor risikoen for menneskerettighetsbrudd hos underleverandører til UBE, som begrenset. UBEs kontrollrutiner er omfattende og adekvate.

Hva angår de fysiske arbeidsforholdene for våre egne ansatte, er dette noe UBE følger tett. Det er definert en temperatur- og luftfuktighetsmatrise, og i henhold til hvor man er på denne, gis det mer/mindre pauser, arbeiderne får en spesiell drikke for å motvirke uttørring, og i varme perioder starter arbeidet tidlig om morgenen (06.00) slik at arbeidsdagen er slutt tidlig på ettermiddagen når heten og solen er på sitt sterkeste. I tilfeller der det er svært varmt avbrytes arbeidet fullstendig.

Hva angår hviletid, antall timer arbeidet i strekk, osv., er man i henhold til brasiliansk lovgivning pålagt streng kontroll. I vårt timeregistreringssystem blir alle timer registrert, og alle avvik behandles i ukentlige møter. I 2022 var 0,017% av alle skift (altså 1,7 av 10 000 skift) utenfor regelverket. Disse avvikene ble altså alle avdekket, behandlet, og tiltak iverksatt.

Totalt sett vurderer Umoe derfor risikoen for menneskerettighetsbrudd knyttet både til anstendige arbeidsforhold, og til hviletid/ferie o.l , som begrenset. UBEs kontrollrutiner er omfattende og adekvate.

Lønn og kompensasjon er et annet viktig tema når det gjelder landarbeidere i Brasil. UBE betaler selvsagt alle ansatte i henhold til avtalte tariffer og betydelig over lovpålagte minstelønninger, og må naturligvis betale markedsmessige lønninger for å klare å rekruttere og beholde personell. For å være sikre på dette vil vi likevel gjennomføre en benchmarking mot lignende virksomheter i nærområdet for å avdekke eventuelle utfordringer med hensyn til kompensasjon.

Totalt sett vurderer Umoe derfor risikoen for menneskerettighetsbrudd knyttet til anstendig lønn som begrenset, og adekvate tiltak er iverksatt.

Har du spørsmål til Umoes arbeid med menneskerettigheter og åpenhetsloven, kontakt oss på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..